40 Jahre – 40 Gebiete – Drumeschbësch

🇱🇺 An der Gemeng Mamer besëtzt d’Fondation Hëllef fir d’Natur ronn 15 ha Land. Zesumme mat der Lokalsektioun konnt hei vill geleescht gi fir d’Biodiversitéit. D’Naturschutzgebitt gouf no an no erweidert an ëmmer méi Flächen opgewäert a renaturaliséiert. 🌿 Sou goufe Weieren ugeluecht awer och e Bongert mat 80 Uebstbeem um Terrain vum Drumeschbësch. D’Bommertsheck, bitt e wichtegen Ausgläich zur Infrastruktur an ass e Vulleschutzgebitt, dat duerch extensiv Beweedungsmoossnamen och allerlee aner Aarten, wéi Päiperleken, ulackelt. Och dës Gebidder kënnt entdecken, entweeder zu Fouss oder andeems Dir Iech selwer an der Lokalsektioun Mamer engagéiert. 🦋

🇫🇷 Dans la commune de Mamer, la fondation Hëllef fir d’Natur possède environ 15 ha de terrain. En collaboration avec la section locale, beaucoup a été accompli ici pour la biodiversité car la réserve naturelle a été progressivement agrandie et de plus en plus de zones ont été améliorées et renaturalisées.🌿 Des étangs ainsi qu’un verger avec 80 arbres fruitiers ont été créés dans la réserve Drumeschbësch. Le Bommertsheck offre une compensation importante à l’infrastructure et constitue un sanctuaire pour les oiseaux et attire également diverses autres espèces, telles que les papillons, grâce à nos mesures de conservation. Vous pouvez explorer ces zones à pied ou en vous engageant près de la section locale de Mamer. 🦋

🇬🇧 The Fondation Hëllef fir d’Natur owns around 15 ha of land in the municipality of Mamer. Together with the local group from natur&ëmwelt, a lot has been accomplished here for biodiversity as the nature reserve has gradually been expanded and more and more areas were upgraded and renaturalized.🌿 Ponds as well as an orchard with 80 fruit trees were created in the Drumeschbësch reserve. The Bommertsheck offers an important compensation to the infrastructure and constitutes a sanctuary for birds and also attracts various other species, such as butterflies, due to our conservation measures. You can explore these areas either on foot or by participating in Mamer’s local group. 🦋