Natierlech Cactus – Vullen
Natierlech Cactus – Waasser
Natierlech Cactus – Waasserfuerscher
Natierlech Cactus – Wëllbeien
Natierlech Cactus – Beewrap
Mir gi bei de Weier
Mir ginn an de Bësch
Mir ginn an de Bongert
Schoul an Natur 2018 – Gorge bleue
Schoul an Natur 2017 – Milan Royal