Villercher zu Lëtzebuerg
Mir gi bei de Weier
Mir ginn an de Bësch
Mir ginn an de Bongert