Zauberhafte Natur – Geschichte fir Kleng a Grouss

Geschichtewanderung duerch den Haff Réimech mam Muriel Nossem

Arrêt le plus proche: Remerschen, Al Schoul

Lieu de rencontre: Centre nature et forêt Biodiversum 5, Bréicherwee L- 5441 Remerschen

Organisation: natur&ëmwelt, ANF

Contact: 23 60 90 61 24, biodiversum@anf.etat.lu