40 ans – 40 réserves – Weimericht Duelen

Notre réserve naturelle de la semaine s’appelle « Op der Weimerecht » et se trouve dans la commune de Junglinster. Sur les 7 ha, on retrouve non seulement une forêt, mais aussi des prairies sèches, un habitat de grande importance pour la diversité végétale et animale, notamment les insectes. Une race spéciale de moutons néerlandais s’occupe de la culture extensive et contribue à la diversification des prairies. Le « Wakelter » (genévrier) qui pousse ici est également un highlight. Vous pouvez facilement explorer la réserve en empruntant l’un des nombreux sentiers de randonnée.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Our natural reserve of the week is called “Op der Weimerecht” and can be found in the municipality of Junglinster. On the 7ha, we can find not only a forest, but also dry grasslands, a habitat of great importance to plant and animal diversity, especially insects. A special Dutch breed of sheep takes care of the extensive cultivation and helps diversify the land. Special is also the “Wakelter” (juniper) which grows here. You can easily explore the are via one of the many footpaths.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Eist Schutzgebitt vun der Woch heescht „Op der Weimerecht“ a läit an der Gemeng Jonglënster. Op de 7ha befënnt sech nieft dem Bësch och en Dréchewisebiotop, en immens wäertvolle Liewensraum fir Planzen an Déieren, virun allem fir d’Insekten. Hollännesch Heedschof suerge fir eng extensiv Bewirtschaftung an hëllefen d’Flächen ze diversifizéieren. E besonnesche Fokus läit och um Wakelter, den eenzegen heemesche Nolestrauch, deen hei ugeplanzt gëtt. Mat enger Rei Wanderweeër kënnt Dir d‘Gebitt op eege Fauscht erfuerschen.