40 ans – 40 réserves – Groheck

https://youtu.be/ZFU4t92tDOU
🇱🇺 Déi sougenannte Groheck an der Gemeng Biwer ass mat 3,5 ha zwar engt vun deene méi klenge Naturschutzgebidder vun der Fondation Hëllef fir d’Natur, mee engt wat sech weise léisst.🌳 Fréier waren hei Wéngerten a Kalleksteebrëch aus deenen e besonnesche Successiounsbësch entstanen ass, deen immens ville Vullenaarten, ënner anerem och dem Schwaarze Méckefänkert (Trauerschnäpper) an dem Schwaarzspiecht, e Réckzugsort bitt. Och 4 Orchideeënaarten an d’Wëll Kaz sinn hei an der Reserv nogewisen.🐈
 
🇫🇷 La «Groheck» dans la commune de Biwer est, avec 3,5 ha, une des plus petites réserves naturelles de la Fondation Hëllef fir d’Natur, mais qui a beaucoup à offrir.🌳 Une forêt de succession importante pour la biodiversité s’est développée à partir des anciens vignobles et carrières de calcaire et offre un refuge à de nombreuses espèces d’oiseaux, dont le gobe mouche noir et le pic noir. 4 espèces d’orchidées ainsi que l’insaisissable chat sauvage se trouvent également dans la réserve.🐈
 
🇬🇧 The « Groheck » in the municipality of Biwer is, with 3.5 ha, one of the Fondation Hëllef fir d’Natur’s smaller nature reserves, but one that has a lot to offer.🌳 A for biodiversity important sucession forest has grown from the former vienyards and limestone quarries and offers a retreat for a great many bird species, including the pied flycatcher and the black woodpecker. 4 species of orchids as well as the elusive wild cat are also found in the reserve.🐈